แกลลอรี่ - ชป.และภาคีเครือข่าย นำเสนอโครงการการบริหารจัดการน้ำชุมชนภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565