เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และเริงราง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

ลำดับ  หัวข้อ
1  หนังสือเชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ขอบเขตของงาน
3  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบฟอร์มตารางที่ 1-5 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
4  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) รายชื่อที่ปรึกษา
5  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตัวอย่างสัญญาร่วมค้า

เอกสารแนบทั้งหมด

ก่อนหน้า

เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ถัดไป

เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงกาศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี