แกลลอรี่ - ประชุมสัญจรเผยแพร่ขยายผลการศึกษารายงานความเหมาะสมการวางโครงการสู่การปฏิบัติระดับโครงการ