ยุทธศาสตร์สำนักบริหารโครงการ

ยุทธศาสตร์สำนักบริหารโครงการ

     วิสัยทัศน์

     เป็นเลิศด้านวางโครงการ

     เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

     พร้อมกิจการต่างประเทศ

 

 

พันธกิจ

 • ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานเบื้องต้น รายงานวางโครงการ และรายงานความเหมาะสมในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยทั่วประเทศ
 • ติดตามและประเมินผลโครงการชลประทานต่างๆ
 • บริหารโครงการเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และความร่วมมือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา และสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนทางราชการ และดำเนินงานที่เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์
 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการศึกษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

 • การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและลุ่มน้ำ
 • การศึกษา ติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • การดำเนินงานด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือกับต่างประเทศในงานด้านชลประทานอย่างเป็นรูปธรรม
 • การจัดมวลชนสัมพันธ์ในทุกขั้นตอนการศึกษา

 

เป้าประสงค์

 

 • ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ และด้านคุณภาพการให้บริการ
  • ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดทำรายงานการศึกษาของสำนักบริหารโครงการ
 • ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
  • รายงานการศึกษาของสำนักบริหารโครงการแล้วเสร็จตามแผน
  • การบริหารโครงการเป็นไปตามแผน
  • ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
  • มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนการดำเนินงาน
  • ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
 • ด้านการพัฒนาองค์กร
  • บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน
  • องค์กรมีการจัดการความรู้
  • มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ก่อนหน้า

เกี่ยวกับ สำนักบริหารโครงการ

ถัดไป

ผู้บริหารสำนัก