รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง

 ปี 2565

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2565 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 )

ปี 2564

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 25634 )

ปี 2563

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 )

ปี 2562

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 )

ปี 2561

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 )

ปี 2560

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 )

ปี 2559

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 )

 ปี 2558

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 )

ปี 2557

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 )

ปี 2556

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2556 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2556 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 )

ปี 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 )

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 สิงหาคม 2555 )

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555 )

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2555 )

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 )

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2555 )

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555 )